17.2°C, 3Bft. Inloggen

Presidium Beleid '23 

Dit document is bedoeld om uit te leggen wat het Presidium is en doet en is in lijn met het beleid van B75 en het MJP richting Parijs 2024. We willen dit beleid als hulpmiddel gebruiken om waar nodig keuzes te maken en met name om continuïteit te waarborgen.

 

Doel en structuur van het Presidium

Doel

"Het doel van het Presidium is het faciliteren, ondersteunen en structureren van het wedstrijdroeien op Proteus-Eretes. Als Presidium streven we ernaar een veilige topsport omgeving te creëren waarbinnen er gepresteerd kan worden door iedereen binnen de wedstrijdsectie.” 

Deze taken zal het Presidium vooral vanuit een adviserende rol uitvoeren, zij adviseert het bestuur en het bestuur maakt uiteindelijke de beslissingen. Verder zal het Presidium het initiatief nemen omtrent evenementen die jaarlijks terugkomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kersttest en de coachcursus(sen). 

Partners van het Presidium

We zijn er voor het wedstrijdroeien. Onder die groep vallen: wedstrijdroeiers (EJ-ploegen, middengroepen, ouderejaars-ploegen, toproeiers), wedstrijdcoaches, wedstrijdstuurtjes (COX) en het Bestuur (omtrent het wedstrijdroeien). We zijn er ook voor TopC4+ coaches en Talentenacht-coaches omdat zij een rol spelen in aanwas van nieuwe wedstrijdroeiers/talentherkenning. 

We hebben te maken met de JoJo, PEIK en IRC, omdat zij een rol spelen in de aanwas van nieuwe wedstrijdroeiers/talentherkenning. We hebben daarnaast te maken met onze profcoaches en de hoofdcoaches van de verschillende secties. 

We vinden het belangrijk dat de Matcie en VVC goed functioneren omdat zij een grote rol spelen in het faciliteren van onze wedstrijdroeiers, maar we komen er vrijwel nooit mee in aanraking omdat dit contact loopt via het bestuur. 

Connectie met het MJP 2024

Wedstrijdroeien is een belangrijke pilaar in het MJP 2024. Binnen de vereniging is roeien de verbindende factor waarbij het wedstrijdroeien de hoogste niveaus bevat. Daarom is het belangrijk dat alle leden die hard willen roeien de kans en mogelijkheid krijgen om het wedstrijdroeien te proeven en vervolgens via selecties kans maken op een plek in een wedstrijdboot.

De kernwaarden van het Meerjarenplan zijn ambitie, plezier, inclusiviteit, trots en erkenning, en persoonlijke ontwikkeling. Door het nastreven van deze kernwaarden vergroten we het roeiniveau binnen de vereniging door de volgende uitwerking: 

 • Ambitie

 • Plezier

 • Inclusiviteit

 • Trots en Erkenning

 • Persoonlijke ontwikkeling

Huidige structuur van het Presidium

Sinds 2021/2022 werken we met de volgende functies: Voorzitter, Sectie Coördinatoren, Vertrouwelijk persoon, Bestuursbuddy, Extern. Hieronder een korte toelichting op de functies en de verdere structuur.

Voorzitter:

 • Houdt contact met de profcoach

 • Houdt overzicht van het beleid

 • Is verantwoordelijk voor de jaarplanning

 • Leidt de vergaderingen en CV

Sectie Coördinatoren:

 • Is de link tussen het Presidium en coaches van desbetreffende sectie

 • Geeft ondersteuning in de selectie

 • Is eindverantwoordelijk voor de coachwerving

 • Regelt jaarevaluaties

 • (H)erkent talent, waarborgt de voortgang van de roeicarrière van roeiers die door overleg met coaches zijn aangemerkt als talent.

Momenteel hebben we de sectie coördinatoren opgedeeld in EJ-dames, EJ-heren, MG/OJ-dames en MG/OJ-heren. Die verdeling wordt richting de zomer geëvalueerd en kan dan het volgende jaar veranderd worden als dat gewenst is (er zijn voordelen en nadelen voor alle manieren van het verdelen van de wedstrijdsectie in zijn geheel). 

Vertrouwelijk persoon:

 • Is bereikbaar voor problemen die roeiers niet met coaches willen/kunnen bespreken

 • Is bereikbaar voor conflicten tussen roeiers en coaches

 • Is bereikbaar voor problemen die coaches ervaren en liever met iemand in het Presidium bespreken

We streven ernaar dat dit een onafhankelijk persoon is dat een beetje afstand heeft op het dagelijkse roeien (geen coach / vriend van een hele groep). Deze persoon zet zich in voor een gezond topsport klimaat. In geval van mogelijkheid tot belangenverstrengeling wordt er een tweede persoon aangewezen.

Bestuursbuddy:

 • Babbelt regelmatig even met de CW

 • Is beschikbaar voor de CW voor externe zaken

Extern:

 • Contact met commissies

 • Is verantwoordelijk voor de coachwerving van TopC4+ en talentenacht

 • Helpt uitvoeren bestuursbeleid aangaande wedstrijdroeien

Bestuursleden:

Naast gewone commissieleden zijn er ook drie bestuursleden die bij het Presidium zitten, de CW, de CM en de voorzitter. Daarbij zijn de CW en de CM vrij dicht betrokken en verzorgen de dagelijkse gang van zaken binnen het wedstrijdroeien. De Voorzitter controleert het functioneren van de CW en CM.

We hebben ook een aantal losse taken verdeeld aan commissie leden: notuleren tijdens vergaderingen, contact houden met toproeiers, contact houden met stuurtjes/COX en een eindverantwoordelijke voor sparren. We werken ook met werkgroepjes om jaarplannen uit te voeren.

Faciliteren 

Het faciliteren van de wedstrijdsectie uit zich door het geven van advies omtrent randvoorwaarden die een ploeg, bestaande uit roeier en coach, nodig heeft voor hun proces. Hierbij is de vlootverdeling het meest frequent voorkomend, maar ook het organiseren van sparren en de communicatie met de profcoach.

In deze taken kan het Presidium het bestuur ondersteunen door de persoonlijke ervaring van de Presidiumleden en vanuit het contact met coaches en roeiers. Hierdoor kan er continuïteit worden gecreëerd over verschillende jaren. Het doel van het faciliteren is het harder roeien binnen de vereniging als geheel.

Binnen een vlootverdeling wordt gekeken naar niveau van de roeier(s) middels de volgende uitgangspunten op volgorde van prioriteit: 

 1. Percentage van de absolute streef

 2. Percentage van de relatieve streef

 3. (Realistische) doelen en ambities van het huidige roeiseizoen

 4. Toekomstplannen 

Het meest recente meetmoment telt hierbij het zwaarste mee. Resultaten van sparren zijn ondergeschikt aan de meetmomenten. De waarde die aan het resultaat wordt gehecht, neemt af wanneer het meetmoment langer geleden was. Meetmomenten worden aan het begin van het jaar afgestemd met de coaches. De CM kan tussen vlootverdelingsmomenten aanpassingen doorvoeren in de vlootverdeling mochten er zich uitzonderlijke situaties voor doen. 

Er wordt gewerkt naar een vlootverdeling in het seizoen waarin iedere ploeg in een boot zit waar zij in passen en die past bij hun niveau, binnen de kaders van de vereniging. In het voorseizoen wordt er vaker geprobeerd om de nieuwste boten te ontlasten (met uitzondering van de lichte 4+) van intensief gebruik. Het bestuur verzamelt aanvragen voor de vloot van coaches en maakt hieruit een concept verdeling. Deze wordt dan door het Presidium besproken en getoetst aan de bovenstaande criteria voordat deze wordt gecommuniceerd naar de roeiers en coaches.

Sparren

Binnen de wedstrijdsectie wordt het samen sparren als een nuttige activiteit gezien en het Presidium neemt het voortouw om dit jaarlijks op te zetten. In de zomer worden samen met alle middengroep en ouderejaars secties data vastgelegd waarop wordt gespard, en de vorm van de spar wordt bepaald. Hierbij moet met een aantal zaken rekening worden gehouden voordat de precieze invulling wordt bepaald in samenwerking met de coaches:

 • Het sparren moet zo veel mogelijk op hetzelfde tijdstip gebeuren om zo eerlijk mogelijke resultaten te geven;

 • Het sparren heeft als doel om op de lange termijn een beeld te geven van de progressie van een ploeg. De sparren worden gebruikt als meetpunten in het voorseizoen, om bijvoorbeeld advies te kunnen geven bij selecties en om, mits afgesproken als hiervoor tellend meetmoment, de vlootverdeling op te kunnen baseren. We streven ernaar om als Presidium de opzet en data van de sparren in het voorseizoen te plannen voor september; 

 • Het moet de voorbereiding op andere wedstrijden niet in de weg zitten;

 • De resultaten van de spar worden niet direct gebruikt als conclusie over niveau. Hiervoor blijven wedstrijden leidend. Een spar kan wel een handvat of extra context bieden aan een resultaat behaald op een meetmoment. 

Het Presidium zal dus in september aankondigen om een aantal grote sparren te organiseren, zoals de kersttest. Deze grote sparren kunnen wel als meetmoment voor het niveau van een roeier gelden. Deze momenten zullen in een coachvergadering worden besproken en vastgesteld. 

Percentages

Om de spar/meetmoment data te kunnen duiden krijgt elke ploeg een passende streeftijd die hoort bij zijn/haar niveau. De volgende figuren geven handvaten voor het bepalen van de streeftijden weer. In september wordt er door het Presidium in samenwerking met coaches een streeftijd voor elke ploeg bepaald. Hier leveren coaches een lijstje aan met de streeftijden waarvan zij denken dat deze van toepassing zijn op hun roeiers, deze wordt dan gecheckt en goedgekeurd door het Presidium.

 

 

 

Ondersteunen

Om zo optimaal mogelijk onze wedstrijdroeiers en -coaches te kunnen ondersteunen zijn er een aantal kerntaken, waaronder voornamelijk sectie coördinatoren en coachcursussen vallen.

De sectie coördinatoren zijn er om een makkelijker lijntje te hebben van het Presidium naar de verschillende secties. Het biedt duidelijkheid naar roeiers en coaches en zorgt voor een goed betrokken en geïnformeerde sectie coördinator. Op deze manier blijven we goed op de hoogte en kunnen we snel helpen waar nodig. Ook zijn de sectie coördinatoren degene die de rode draad door het gehele wedstrijdroeien in de gaten houden, en om makkelijker kennis over te kunnen dragen tussen coachkaders over de jaren heen. Hierin wordt ook speciaal aandacht besteed aan lichtroeien en inwegen op een verantwoordelijke manier.

Tot slot zijn de sectie coördinatoren degenen die de schakel tussen de roeiers en de coaches van een coachkader vormen. Om continu te blijven leren en optimaliseren, en de roeiers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, faciliteren de sectie coördinatoren evaluaties, maar zetten zij ook samen met coaches draaiboeken op.

We organiseren jaarlijks een aantal coachcursussen om onze roeiers en coaches bij te leren op vlakken die je langs de kant niet zo snel leert. Een paar van die onderwerpen keren jaarlijks terug, zoals voeding en blessurepreventie, af en toe wordt er wat gewisseld in verband met interesse/beschikbaarheid/budget. We streven ernaar om een duidelijke structuur in het opleidingstraject van wedstrijdcoaches aan te brengen in samenwerking met de profcoach(es) om zo de kennisoverdracht tussen coaches te verbeteren. 

Ook wordt er jaarlijks gekeken naar externe cursussen, zoals de roeicursussen van de KNRB.

Structureren

We zorgen dat de coachkaders gevuld worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de kennis en ervaring gespreid is over de secties en coachkaders. We proberen nieuwe aanwas aan coaches eerlijk te verdelen en daar te plaatsen waar ze het meeste kunnen leren. Zo proberen we onervaren coaches zoveel mogelijk te plaatsen waar ze het best begeleid kunnen worden.

Om continuïteit te waarborgen is ons streven ook om coaches voor langere tijd vast te houden aan Proteus en/of een bepaalde wedstrijdsectie. 

Daarnaast spart de profcoach regelmatig met de eerstejaars coaches om zo een stabiele lijn over de jaren te kunnen vormen. We houden toezicht op de selecties bij alle secties om te zorgen dat er voldoende niveau is om een boot te vullen. Dit doen we door middel van het opstellen van selectiecriteria in samenwerking met de coachkaders, en het gebruik van selectiematrixen. Aan de hand hiervan kan bijgestuurd worden in wat voor boot(en) er geselecteerd gaan worden voor een sectie.

We vragen de kartrekkers van de secties een plan te schrijven en te presenteren. Vervolgens willen we deze plannen nog voor de zomer vergelijken en samenvoegen. Dit doen we om zowel bij de dames als bij de heren eenzelfde structuur aan te kunnen houden. Dit leidt tot transparantie naar de roeiers toe, houvast voor de coaches en tot slot gelijkheid tussen de secties.

Hiernaast hopen we hierdoor ervoor te kunnen zorgen dat acties vanuit het Presidium voorspelbaar worden. Doordat we in de zomer met coachkaders afspraken maken omtrent sparren, selectie data en criteria, bootgebruik, evaluatie momenten, meetmomenten, vlootverdelingen etc., hopen we extra duidelijkheid te creëren in wanneer coachkaders van ons actie kunnen verwachten. En zal ook duidelijk worden wanneer wij als Presidium iets vanuit de coachkaders verwachten.

Verschillende groepen roeiers en hun doelen

In het volgende stuk worden onderdelen uit de loopbaan van een roeier binnen Proteus-Eretes geschetst. Binnen de vereniging lopen roeiers rond die zich in een van deze fases bevinden. De wedstrijdsectie is opgesplitst in groepen die de doelen van roeiers in deze fases nastreven. De gewenste doelen worden per fase geschetst.

Deze doelen zijn geschetst om een duidelijker beeld te krijgen van de doelstellingen van de verschillende groepen.

EJ

De eerstejaars sectie heeft als doel om een goede aanwas te creëren voor de middengroepen. Dit betekent dat je veel roeiers wil hebben die doorstromen, maar dat deze roeiers ook van een niveau zijn dat ze goed mee kunnen roeien met de middengroepen qua belasting en roeitechniek. Eerstejaars roeiers leren daarom om samen te roeien en te presteren in een ploeg en zij wennen aan de sportlevensstijl. Daarnaast is het belangrijk dat zij veel plezier uit dit jaar halen. Qua ondersteuning leunen ze meer op hun coaches, het uitgangspunt in eerstejaarscoachkaders is dan ook het creëren van een sterke basis. 

MG-Dev

Na het eerste jaar stromen roeiers door naar de middengroep waar in principe in boten voor het Development klassement wordt geroeid.

Het doel binnen de middengroepen is het verder ontwikkelen van de roeitechniek en de fysieke eigenschappen om te presteren in het development klassement. Daarnaast wordt veel race ervaring opgedaan om te leren winnen.  De middengroep bestaat zowel uit doorstromers uit eerstejaars ploegen van het vorige seizoen, als roeiers die al langer in de middengroep roeien. In het najaar wordt er over het algemeen in verschillende opstellingen geroeid en verschillende wedstrijden gestart, om uiteindelijk op seizoensboten uit te komen. Het liefst zijn deze uiterlijk voor de kerstvakantie bekend. In het langebaanseizoen worden ouderejaarsploegen aangevuld voor de verenigingsachten of starten middengroepen zelf de langebaanwedstrijden. In het korte baan seizoen ligt de focus op het developmentklassement of een overwinning in een klasserend veld.  Naarmate roeiers langer meedraaien in de middengroep worden ze zelfstandiger in de sport en het leerproces en nemen daarin jongere middengroepers mee.

OJ

In de ouderejaars groep zijn de roeiers praktisch zelfstandig. Er wordt veel in kleine nummers getraind en naar eigen doelen toegewerkt. Het is belangrijk voor deze groep om zich te laten zien en presteren op door de KNRB aangewezen meet- en selectiemomenten voor onder 23, Fisu of C-selectie, zoals het NK klein en de profieltesten.  Op deze manier komen roeiers in beeld voor selecties voor projecten die als doel gesteld kunnen zijn. Daarnaast worden ook doelen en projecten die op eigen initiatief worden opgezet ondersteund, zoals Henley, Holland Beker, NK groot of andere wedstrijden met internationale competitie.

Overig

De overige taken van het Presidium bestaan uit het organiseren van een coachvergadering en coachborrels.

Om alle wedstrijdcoaches op de hoogte te houden wat betreft wedstrijdroeien op de vereniging en daarbuiten organiseert het Presidium eens in de zoveel tijd een coachvergadering. Hierin wordt relevante informatie gedeeld en/of gediscussieerd over wedstrijdroei gerelateerde onderwerpen.

Tot slot om onze coaches te bedanken voor hun inzet gedurende het jaar worden er eens in de zoveel tijd ook coachborrels georganiseerd en volgt er aan het eind van het jaar een coach van het jaar verkiezing.